Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatait (a továbbiakban röviden "adatok") kezeljük, milyen célból és milyen mértékben. Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett valamennyi feldolgozására vonatkozik, mind a szolgáltatásaink nyújtása keretében, mind pedig különösen a weboldalainkon, mobilalkalmazásainkban és külső online megjelenéseinken, például közösségi médiaprofiljainkon (a továbbiakban együttesen "Online ajánlat"). Az Ön személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló grúziai törvény 5. cikke és az EU GDPR 6. cikke alapján kezeljük.

Felelős

SilkRoot LLC
Adzsarai Autonóm Köztársaság
Georgia

E-mail cím
SECURE@ silkroot.io

Nemzetközi hívások
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Grúzia személyes adatok védelméről szóló törvénye Georgia

Az adatok feldolgozásának jogalapja, amennyiben a felhasználó beleegyezését adta, a következő cikk. 5. cikke a személyes adatok védelméről szóló grúziai törvény

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy az Önre vonatkozó adatokat feldolgozzák-e, és tájékoztatást kérjen az ilyen adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát az Art. A grúziai személyes adatok védelméről szóló törvény 15. cikkének megfelelően.

Önnek joga van ahhoz, hogy az Art. A grúziai adatvédelmi törvény 15. cikkével összhangban kérheti az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

Az Art. A grúziai adatvédelmi törvény 15. cikkével összhangban Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, illetve az adatok feldolgozásának korlátozását.

Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az Art. A grúziai személyes adatok védelméről szóló törvény 25. cikke alapján.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál az Art. A személyes adatok védelméről szóló grúz törvény 26. cikke alapján.

 

EU GDPR

A feldolgozási műveletek áttekintése

Az alábbi áttekintés összefoglalja a feldolgozott adatok típusait és azok feldolgozásának céljait, valamint utal az érintettekre.

A feldolgozott adatok típusai

 • Leltározási adatok
 • Fizetési adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Tartalmi adatok
 • Szerződéses adatok
 • Felhasználási adatok
 • Meta/kommunikációs adatok

Az érintettek kategóriái

 • Ügyfelek
 • Érdekelt felek
 • Kommunikációs partnerek
 • Felhasználók
 • Üzleti és szerződéses partnerek
 • Tanulók/ hallgatók/ résztvevők

Az adatkezelés céljai

 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció.
 • Biztonsági intézkedések.
 • Távolságmérés.
 • Irodai és szervezési eljárások.
 • Remarketing.
 • Átváltási mérés.
 • Affiliate nyomon követés.
 • A megkeresések kezelése és megválaszolása.
 • Visszajelzés.
 • Marketing.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal.
 • Közönségépítés.
 • Online ajánlatunk biztosítása és felhasználóbarátsága.

Releváns jogalapok

Az alábbiakban áttekintést talál a DSGVO azon jogalapjairól, amelyek alapján személyes adatokat dolgozunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezésein túlmenően az Ön vagy a mi lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk szerinti országban nemzeti adatvédelmi szabályok is alkalmazandók lehetnek. Továbbá, amennyiben egyedi esetekben konkrétabb jogalapok is relevánsak, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 • Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. a.) - Az érintett hozzájárult a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból vagy célokból történő kezeléséhez.
 • Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. b.) - Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére végzett, szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához.
 • Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. c.) - Az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik.
 • Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. f.) - Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.

Biztonsági intézkedések

A kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a törvénynek megfelelően megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, figyelembe véve a technika állását, a végrehajtás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett veszély különböző valószínűségeit és mértékét.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok bizalmas jellegének, integritásának és rendelkezésre állásának védelme az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatok bevitele, nyilvánosságra hozatala, a rendelkezésre állás biztosítása és elkülönítése ellenőrzésével. Ezen túlmenően eljárásokat hoztunk létre az érintettek jogainak gyakorlására, az adatok törlésére és az adatok veszélyeztetésére adott válaszokra. Továbbá már a hardver, a szoftver, valamint az eljárások fejlesztése vagy kiválasztása során figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét az adatvédelem elvének megfelelően, a technológia kialakítása és az adatvédelem-barát alapbeállítások révén.

SSL-titkosítás (https): SSL titkosítást használunk az online ajánlatunkon keresztül továbbított adatok védelme érdekében. Az ilyen titkosított kapcsolatokat a https:// előtagról ismerheti fel a böngészője címsorában.

Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok feldolgozása során előfordulhat, hogy az adatokat más szerveknek, vállalatoknak, jogilag független szervezeti egységeknek vagy személyeknek továbbítjuk vagy átadjuk. Az adatok címzettjei lehetnek például az informatikai feladatokkal megbízott szolgáltatók vagy a weboldalba integrált szolgáltatások és tartalmak szolgáltatói. Ilyen esetekben betartjuk a jogi követelményeket, és különösen megfelelő, az Ön adatainak védelmét szolgáló szerződéseket vagy megállapodásokat kötünk az adatok címzettjeivel.

Szervezeten belüli adatátvitel: Személyes adatokat továbbíthatunk a szervezetünkön belül más szervezeteknek, vagy hozzáférést biztosíthatunk számukra az ilyen adatokhoz. Amennyiben ez az adattovábbítás adminisztratív célokat szolgál, az adattovábbítás jogos üzleti és működési érdekeinken alapul, vagy arra akkor kerül sor, ha az szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha az érintettek beleegyezésével vagy törvényes engedélyével rendelkezünk.

Adatfeldolgozás harmadik országokban

Ha harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) végezzük az adatfeldolgozást, vagy az adatfeldolgozás harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével, illetve az adatok más személyek, szervezetek vagy vállalatok részére történő továbbításával vagy átadásával összefüggésben történik, akkor ez kizárólag a jogi követelményeknek megfelelően történik.

Kifejezett hozzájárulás vagy szerződéses vagy törvényi kötelezettség alapján történő adattovábbítás esetén csak olyan harmadik országokban dolgozunk fel vagy dolgoztatunk fel adatokat, ahol az adatvédelem szintje elismert, az EU Bizottság úgynevezett standard védelmi záradékai révén szerződéses kötelezettség, tanúsítványok vagy kötelező belső adatvédelmi szabályok megléte esetén (DSGVO 44-49. cikk, az EU Bizottság információs oldala: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük, amint az adatkezeléshez engedélyezett hozzájárulásukat visszavonják, vagy más engedélyek hatályukat vesztik (pl. ha az adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy az adatokra már nincs szükség a célhoz).

Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, feldolgozásuk ezekre a célokra korlátozódik. Vagyis az adatokat zárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni, vagy amelyek tárolása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükséges.

Adatvédelmi tájékoztatónk további információkat is tartalmazhat az adatok megőrzésére és törlésére vonatkozóan, amelyek elsőbbséget élveznek az adott feldolgozási műveletek tekintetében.

Sütik használata

A sütik kis szövegfájlok vagy más memóriajegyzetek, amelyek információkat tárolnak a végeszközökön, és információkat olvasnak a végeszközökről. Például egy felhasználói fiók bejelentkezési státuszának, egy webáruházban a kosár tartalmának, egy online ajánlat elért tartalmának vagy használt funkcióinak tárolására. A sütik továbbá különböző célokra is felhasználhatók, például az online ajánlatok funkcionalitása, biztonsága és kényelme, valamint a látogatói áramlások elemzésének elkészítése céljából.

Megjegyzések a hozzájárulásról: A sütiket a törvényi előírásoknak megfelelően használjuk. Ezért a felhasználóktól előzetes hozzájárulást kérünk, kivéve, ha azt a törvény nem írja elő. A hozzájárulás különösen akkor nem szükséges, ha az információk tárolása és olvasása, beleértve a cookie-kat is, feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó számára olyan telemédia szolgáltatást (azaz online ajánlatunkat) nyújtsunk, amelyet kifejezetten kért. A visszavonható hozzájárulást egyértelműen közöljük a felhasználókkal, és az tartalmazza az adott cookie-használatra vonatkozó információkat.

Megjegyzések az adatvédelmi jog szerinti jogalapokról: az adatvédelmi törvény szerinti jogalap, amely alapján a felhasználók személyes adatait cookie-k segítségével feldolgozzuk, attól függ, hogy kérünk-e beleegyezést a felhasználóktól. Ha a felhasználók beleegyeznek, akkor az adataik feldolgozásának jogalapja az ő kinyilvánított beleegyezésük. Ellenkező esetben a sütik segítségével feldolgozott adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (pl. online ajánlatunk üzleti működtetése és használhatóságának javítása), vagy ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítésével összefüggésben történik, ha a sütik használata szükséges a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez. Azt, hogy a cookie-kat milyen célból dolgozzuk fel, a jelen adatvédelmi szabályzatban, illetve a hozzájárulási és feldolgozási eljárásaink keretében tisztázzuk.

Tárolási időtartam: A tárolási időtartam tekintetében a következő típusú cookie-kat különböztetjük meg:

 • Ideiglenes sütik (más néven: munkamenet sütik): az ideiglenes sütik legkésőbb azután törlődnek, hogy a felhasználó elhagyta az online ajánlatot és bezárta a végberendezését (pl. böngésző vagy mobilalkalmazás).
 • Állandó sütik: Az állandó sütik a végberendezés bezárása után is tárolva maradnak. Így például a bejelentkezési státusz elmenthető, vagy az előnyben részesített tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó újra meglátogat egy webhelyet. Hasonlóképpen, a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói adatok felhasználhatók az elérésméréshez. Hacsak nem adunk a felhasználóknak kifejezett tájékoztatást a sütik típusáról és tárolási időtartamáról (pl. a hozzájárulás megszerzésének részeként), a felhasználóknak azt kell feltételezniük, hogy a sütik állandóak, és a tárolási időtartam akár két év is lehet.

Általános információk a visszavonásról és a kifogásról (opt-out): A felhasználók bármikor visszavonhatják az általuk adott hozzájárulást, és a feldolgozással szemben kifogást nyújthatnak be az Art. DSGVO 21. cikke szerinti követelményeknek megfelelően (a tiltakozással kapcsolatos további információk a jelen adatvédelmi szabályzat részeként találhatók). A felhasználók a böngészőjük beállításain keresztül is kinyilváníthatják tiltakozásukat.

Üzleti szolgáltatások

Szerződéses és üzleti partnereink, pl. ügyfelek és érdeklődők (együttesen "szerződéses partnerek") adatait szerződéses és hasonló jogviszonyok, valamint kapcsolódó intézkedések keretében, illetve a szerződéses partnerekkel való kommunikáció (vagy szerződéskötést megelőző kommunikáció) keretében, pl. a megkeresések megválaszolása céljából kezeljük.

Ezeket az adatokat szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Ez különösen a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségeket, az esetleges frissítési kötelezettségeket, valamint a garanciális és egyéb szolgáltatási zavarok esetén felmerülő jogorvoslati lehetőségeket foglalja magában. Ezen túlmenően az adatokat jogaink védelme érdekében, valamint az említett kötelezettségekkel és a vállalati szervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése céljából is feldolgozzuk. Ezen túlmenően az adatokat a megfelelő és üzleti irányításhoz fűződő jogos érdekeink, valamint a szerződéses partnereink és üzleti tevékenységünk visszaélésektől, adataik, titkaik, információik és jogaik veszélyeztetésétől való védelmét szolgáló biztonsági intézkedések alapján is feldolgozzuk (pl. távközlési, szállítási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, valamint alvállalkozók, bankok, adó- és jogi tanácsadók, fizetési szolgáltatók vagy adóhatóságok bevonása esetén). A szerződéses partnerek adatait a vonatkozó jogszabályok keretein belül csak annyiban adjuk ki harmadik félnek, amennyiben ez a fent említett célokból vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A szerződéses partnereket a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatjuk a feldolgozás további formáiról, pl. marketingcélokból.

A szerződéses partnereket az adatgyűjtés előtt vagy közben tájékoztatjuk arról, hogy a fent említett célokra milyen adatokra van szükség, például online űrlapokon, speciális jelölésekkel (pl. színekkel) vagy szimbólumokkal (pl. csillagokkal vagy hasonlóval), vagy személyesen.

Az adatokat a törvényes jótállási és hasonló kötelezettségek lejárta után, azaz általában 4 év elteltével töröljük, kivéve, ha az adatokat ügyfélszámlán tároljuk, pl. amíg azokat jogi archiválási okokból meg kell őrizni (pl. adózási célokból általában 10 évig). A szerződéses partner által egy megrendelés részeként közölt adatokat a megrendelés specifikációjának megfelelően, általában a megrendelés befejezése után töröljük.

Amennyiben szolgáltatásaink nyújtásához harmadik fél szolgáltatókat vagy platformokat veszünk igénybe, a felhasználók és a szolgáltatók közötti kapcsolatra az adott harmadik fél szolgáltatók vagy platformok általános szerződési feltételei és adatvédelmi közleményei vonatkoznak.

Gazdasági elemzések és piackutatás

Üzleti okokból, valamint a piaci trendek, a szerződéses partnerek és a felhasználók kívánságainak azonosítása érdekében elemezzük az üzleti tranzakciókról, szerződésekről, megkeresésekről stb. rendelkezésünkre álló adatokat, ahol az érintettek köre szerződéses partnerek, érdeklődők, ügyfelek, látogatók és az online kínálatunk felhasználói lehetnek.
Az elemzéseket üzleti értékelések, marketing és piackutatás céljából végzik (pl. különböző jellemzőkkel rendelkező ügyfélcsoportok meghatározása). Ennek során, ha rendelkezésre áll, figyelembe vehetjük a regisztrált felhasználók profilját az adataikkal együtt, pl. az igénybe vett szolgáltatásokról. Az elemzések kizárólag minket szolgálnak, és nem kerülnek külső nyilvánosságra, kivéve, ha összegzett, azaz anonimizált értékeket tartalmazó anonim elemzésekről van szó. Továbbá figyelembe vesszük a felhasználók magánéletét, és az adatokat elemzés céljából a lehető legnagyobb mértékben álnéven, és ha lehetséges, anonim módon (pl. összegzett adatokként) dolgozzuk fel.

Áruház és e-kereskedelem

Ügyfeleink adatait azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük számukra a kiválasztott termékek, áruk és kapcsolódó szolgáltatások kiválasztását, megvásárlását vagy megrendelését, valamint azok kifizetését és szállítását vagy teljesítését. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez szükséges, szolgáltatókat, különösen postai, szállítmányozási és fuvarozó cégeket veszünk igénybe, hogy a kiszállítást, illetve a teljesítést elvégezzük ügyfeleink számára. A fizetési tranzakciók feldolgozásához bankok és pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe. A szükséges adatokat a megrendelés vagy a hasonló beszerzési folyamat keretében azonosítjuk, és azok tartalmazzák a szállításhoz, illetve a teljesítéshez és a számlázáshoz szükséges információkat, valamint a kapcsolattartási adatokat, hogy az esetleges konzultációkat meg lehessen tartani.

Ügynökségi szolgáltatások

Ügyfeleink adatait szerződéses szolgáltatásaink részeként dolgozzuk fel, amelyek magukban foglalhatják például a koncepcionális és stratégiai tanácsadást, a kampánytervezést, a szoftver- és designfejlesztést/tanácsadást vagy karbantartást, a kampányok és folyamatok végrehajtását, a kezelést, a szerveradminisztrációt, az adatelemzési/tanácsadási szolgáltatásokat és a képzési szolgáltatásokat.

Oktatási és képzési szolgáltatások

Az oktatási és képzési szolgáltatásainkban résztvevők (egységesen "gyakornokok") adatait azért kezeljük, hogy képzési szolgáltatásainkat számukra nyújthassuk. Az ebben az összefüggésben feldolgozott adatokat, azok feldolgozásának jellegét, terjedelmét, célját és szükségességét az alapul szolgáló szerződéses és képzési kapcsolat határozza meg. Az adatkezelés formái közé tartozik továbbá a szolgáltatásaink és a tanárok teljesítményértékelése és értékelése.

Tevékenységeink során különleges adatkategóriákat is feldolgozhatunk, különösen a gyakornokok és hallgatók egészségi állapotára vonatkozó információkat, valamint az etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy ideológiai meggyőződésre utaló adatokat. E célból, amennyiben szükséges, a gyakornokok kifejezett hozzájárulását kérjük be, egyébként pedig csak akkor dolgozzuk fel a különleges adatkategóriákat, ha az a képzési szolgáltatások nyújtásához, egészségügyi, szociális vagy a gyakornokok létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges.

Ha a szerződésünk teljesítéséhez, létfontosságú érdekek védelméhez szükséges, vagy törvény írja elő, vagy ha a gyakornokok beleegyezésével rendelkezünk, a szakmai törvények követelményeinek megfelelően a gyakornokok adatait harmadik személyeknek vagy megbízottaknak, például hatóságoknak vagy az informatikai, irodai vagy hasonló szolgáltatások területén működő harmadik személyeknek vagy megbízottaknak adjuk ki vagy továbbítjuk.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Ügyfelek; leendő ügyfelek; üzleti és szerződéses partnerek; tanulók/ hallgatók/ résztvevők.
 • A feldolgozás céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat; biztonsági intézkedések; kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció; irodai és szervezési eljárások; kérések kezelése és megválaszolása; konverziómérés (a marketingtevékenységek hatékonyságának mérése); profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogi indokok: szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. b. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f. lit. f.); jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. c. lit. c.).

Online platformok használata ajánlati és értékesítési célokra

Szolgáltatásainkat más szolgáltatók által üzemeltetett online platformokon kínáljuk. Ebben az összefüggésben a mi adatvédelmi nyilatkozatainkon kívül az adott platformok adatvédelmi nyilatkozatai is érvényesek. Ez különösen a fizetési folyamat végrehajtására, valamint a platformokon az elérésmérésre és az érdeklődésalapú marketingre alkalmazott eljárásokra vonatkozik.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Adattárgyak: Ügyfelek.
 • A feldolgozás céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalapok: Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. b. lit. b.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Amazon: E-kereskedelmi online piactér; Szolgáltató: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. és Amazon Media EU S.à.r.l., mind a négy székhelye: 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, és Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Németország (együttesen "Amazon Europe"), anyavállalat: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; weboldal: https://www.amazon.de/; adatvédelmi irányelvek: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: E-kereskedelmi online piactér; szolgáltató: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Svájc; weboldal: https://www.ebay.de/; adatvédelmi szabályzat: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: E-kereskedelmi online piactér; Szolgáltató: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Németország ; weboldal: https://www.rakuten.de/; adatvédelmi irányelvek: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Online ajánlat és webtárhely biztosítása

Annak érdekében, hogy online ajánlatunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk, egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online ajánlat elérhető. E célból infrastrukturális és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhelyet és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági szolgáltatásokat és műszaki karbantartási szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

A tárhelyszolgáltatás részeként feldolgozott adatok közé tartozhat az online ajánlatunk felhasználóira vonatkozó minden olyan információ, amely a használat és a kommunikáció részeként keletkezik. Ez rendszeresen magában foglalja az IP-címet, amely az online ajánlatok tartalmának a böngészőkhöz való eljuttatásához szükséges, valamint az online ajánlatunkon belül vagy a weboldalakról történő összes bejegyzést.

 • A feldolgozott adatok típusai: Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők); Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: online ajánlatunk és felhasználóbarátságunk biztosítása; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése: mi magunk (vagy webtárhely-szolgáltatónk) adatokat gyűjtünk a szerver minden egyes eléréséről (úgynevezett szervernaplófájlok). A szervernaplófájlok tartalmazhatják a megnyitott weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal), valamint általában az IP-címeket és a kérő szolgáltatót. A szervernaplófájlok egyrészt biztonsági célokból, pl. a szerver túlterhelésének megelőzésére (különösen visszaélésszerű támadások, ún. DDoS-támadások esetén), másrészt a szerverek kihasználtságának és stabilitásának biztosítására használhatók fel; adatok törlése: A naplófájlok adatait legfeljebb 30 napig tároljuk, majd töröljük vagy anonimizáljuk. Azok az adatok, amelyek további megőrzése bizonyítási célból szükséges, az adott incidens végleges tisztázásáig mentesülnek a törlés alól.
 • Tartalomszolgáltató hálózat: Mi egy "tartalomszolgáltató hálózatot" (CDN) használunk. A CDN egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével egy online ajánlat tartalma, különösen a nagyméretű médiafájlok, például grafikák vagy programszkriptek, gyorsabban és biztonságosabban szállíthatóak az interneten keresztül összekapcsolt, regionálisan elosztott szerverek segítségével.
 • WordPress.com: Tárhely platform blogok / weboldalak számára; Szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Weboldal: https://wordpress.com; Adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/de/privacy/; Megrendelés-feldolgozási megállapodás: szolgáltatóval kötött: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogok és publikációs média

Blogokat vagy hasonló online kommunikációs és közzétételi eszközöket (a továbbiakban "közzétételi médium") használunk. Az olvasók adatait a publikációs médium céljaira csak a bemutatáshoz, valamint a szerzők és az olvasók közötti kommunikációhoz szükséges mértékben vagy biztonsági okokból kezeljük. Egyebekben a jelen adatvédelmi tájékoztató keretében a publikációs médiumunk látogatóinak feldolgozására vonatkozó információkra hivatkozunk.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat; visszajelzések (pl. visszajelzések gyűjtése online űrlapon keresztül); online ajánlatunk és felhasználóbarát szolgáltatásaink biztosítása; biztonsági intézkedések; adminisztráció és válaszadás a megkeresésekre.
 • Jogi indokok: szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Megjegyzések és hozzájárulások: Amikor a felhasználók megjegyzéseket vagy egyéb hozzászólásokat hagynak, IP-címüket jogos érdekeink alapján tárolhatjuk. Ez a biztonságunk érdekében történik, arra az esetre, ha valaki jogellenes tartalmat hagyna a kommentekben és hozzászólásokban (sértegetés, tiltott politikai propaganda stb.). Ebben az esetben mi magunk is felelősségre vonhatók vagyunk a komment vagy hozzászólás miatt, ezért érdekel bennünket a szerző személyazonossága. Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján feldolgozzuk a felhasználók adatait a spamek felderítése céljából. Ugyanezen jogalapon fenntartjuk a jogot, hogy felmérések esetén a felhasználók IP-címét a felmérés időtartamára tároljuk, és sütiket használjunk a többszöri szavazások elkerülése érdekében. A hozzászólásokkal és hozzászólásokkal összefüggésben megadott személyes adatokat, az esetleges kapcsolattartási és honlapadatokat, valamint a tartalommal kapcsolatos információkat a felhasználó tiltakozásáig tartósan tároljuk.
 • A WordPress emojik és smilie-k lekérése: A WordPress emojik és smilie-k lekérése - A WordPress blogon belül a külső szerverekről származó tartalmi elemek hatékony integrálása érdekében grafikus emojikat (vagy smilie-ket), azaz érzelmeket kifejező kis grafikus fájlokat használunk. A szerverek szolgáltatói összegyűjtik a felhasználók IP-címét. Erre azért van szükség, hogy az emoji fájlokat továbbítani lehessen a felhasználók böngészőjéhez; szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; weboldal: https://automattic.com; adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/privacy.
 • Profilképek a Gravatarból: Profilképek - A Gravatar szolgáltatást használjuk online kínálatunkban és különösen a blogban. A Gravatar egy olyan szolgáltatás, ahol a felhasználók regisztrálhatnak és tárolhatják profilképüket és e-mail címüket. Ha a felhasználók a megfelelő e-mail címükkel hozzászólásokat vagy kommenteket hagynak más online megjelenéseken (különösen blogokon), a profilképük megjelenhet a hozzászólások vagy kommentek mellett. Ebből a célból a felhasználók által megadott e-mail címet titkosított formában továbbítják a Gravatarnak, hogy ellenőrizni lehessen, hogy van-e hozzá profilkép tárolva. Az e-mail cím továbbításának egyetlen célja ez. Más célra nem használják fel, hanem ezt követően törlik. A Gravatar használata jogos érdekünkön alapul, mivel a Gravatart arra használjuk, hogy a hozzászólások és kommentek szerzőinek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a hozzászólásaikat profilképpel személyre szabják. A képek megjelenítésével a Gravatar megszerzi a felhasználók IP-címét, mivel ez szükséges a böngésző és egy online szolgáltatás közötti kommunikációhoz. Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy az e-mail címükhöz a Gravatarban társított felhasználói kép megjelenjen a hozzászólásokban, akkor a hozzászóláshoz olyan e-mail címet kell használniuk, amely nem szerepel a Gravatarban. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőség van anonim e-mail cím vagy egyáltalán nem e-mail cím használatára is, ha a felhasználók nem szeretnék, hogy e-mail címük elküldésre kerüljön a Gravatarnak. A felhasználók teljesen megakadályozhatják az adattovábbítást, ha nem használják a hozzászólási rendszerünket; szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; weboldal: https://automattic.com; adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/privacy.

Kapcsolattartás és érdeklődéskezelés

Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül), valamint a meglévő felhasználói és üzleti kapcsolatok keretében a megkereső személyek adatait a kapcsolatfelvételi kérések és a kért intézkedések megválaszolásához szükséges mértékben kezeljük.

A kapcsolati megkeresésekre való válaszadás, valamint a kapcsolati és megkeresési adatok kezelése szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy a (szerződéskötést megelőző) megkeresések megválaszolása érdekében, illetve egyébként a megkeresések megválaszolásához és a felhasználói vagy üzleti kapcsolatok fenntartásához fűződő jogos érdekek alapján történik.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Az érintettek: Kommunikációs partnerek.
 • A feldolgozás céljai: kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. b. lit. b.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f. lit. f.); Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. c. lit. c.).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

Kapcsolatfelvételi űrlap: Ha a felhasználók a kapcsolatfelvételi űrlapunkon, e-mailben vagy más kommunikációs csatornákon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, akkor az ebben az összefüggésben közölt adatokat a közölt kérés feldolgozása céljából kezeljük. Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéskötést megelőző és szerződéses üzleti kapcsolatokkal összefüggésben kezeljük, amennyiben ez azok teljesítéséhez szükséges, egyébként pedig jogos érdekeink, valamint a kommunikációs partnerek kérések megválaszolásához fűződő érdekei és törvényes megőrzési kötelezettségeink alapján.

Webelemzés, monitoring és optimalizálás

A webanalitikát (más néven "elérésmérés") az online kínálatunk látogatóinak áramlásának értékelésére használjuk, és álnevesített értékek formájában tartalmazhat a látogatók viselkedésére, érdeklődésére vagy demográfiai adatait, például életkor vagy nem, mint például a kor vagy a nem. Az eléréselemzés segítségével felismerhetjük például, hogy online ajánlatunkat vagy annak funkcióit vagy tartalmát milyen időpontban használják a leggyakrabban, illetve milyen újrafelhasználásra hívnak fel. Hasonlóképpen megérthetjük, hogy mely területek szorulnak optimalizálásra.

A webanalitika mellett tesztelési eljárásokat is alkalmazhatunk, például online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

Hacsak az alábbiakban másként nem szerepel, e célból profilok, azaz egy használati folyamatra vonatkozóan összefoglalt adatok hozhatók létre, és az információk tárolhatók a böngészőben vagy a végberendezésben, és kiolvashatók belőle. Az összegyűjtött információk közé tartoznak különösen a meglátogatott weboldalak és az ott használt elemek, valamint olyan technikai információk, mint a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer és a használati időre vonatkozó információk. Ha a felhasználók hozzájárultak ahhoz, hogy a helymeghatározási adataikat mi vagy az általunk használt szolgáltatások szolgáltatói összegyűjtsük, a helymeghatározási adatok szintén feldolgozásra kerülhetnek.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban IP-maszkolási eljárást alkalmazunk (azaz álnevesítést az IP-cím lerövidítésével). Általában a webes elemzés, A/B tesztelés és optimalizálás keretében a felhasználók egyértelmű adatait (például e-mail címeket vagy neveket) nem tároljuk, csak álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint a használt szoftverek szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, hanem csak a profiljukban tárolt információkat az adott eljárások céljaira.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, jelen Adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése); profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Google Analytics: webanalitika, elérésmérés, valamint a felhasználói áramlások mérése; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; A Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

A személyes adatokat online marketing célokra dolgozzuk fel, amely magában foglalhatja különösen a reklámfelületek értékesítését vagy promóciós és egyéb tartalmak (együttesen "tartalom") megjelenítését a potenciális felhasználói érdeklődés alapján, valamint azok hatékonyságának mérését.

E célból úgynevezett felhasználói profilokat hoznak létre és tárolnak egy fájlban (úgynevezett "cookie"), vagy hasonló eljárásokat alkalmaznak, amelyek segítségével a felhasználóról a fent említett tartalom bemutatása szempontjából releváns információkat tárolnak. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmakat, a meglátogatott weboldalakat, a használt online hálózatokat, de a kommunikációs partnereket és technikai információkat is, mint például a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer, valamint a használati időre és a használt funkciókra vonatkozó információkat. Ha a felhasználók hozzájárultak a helymeghatározási adataik gyűjtéséhez, akkor ezek is feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban a rendelkezésre álló IP-maszkoló eljárásokat (azaz az IP-cím rövidítésével történő álnevesítés) alkalmazzuk. Az online marketingfolyamat részeként általában nem tárolunk egyértelmű felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), hanem álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint az online marketingeljárások szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, csak a profiljukban tárolt információkat.

A profilokban szereplő információkat általában a cookie-kban vagy hasonló eljárások segítségével tárolják. Ezek a cookie-k később általában más, ugyanazt az online marketingeljárást használó weboldalakon is olvashatók, és a tartalom megjelenítése céljából elemezhetők, valamint további adatokkal kiegészíthetők és tárolhatók az online marketingeljárást nyújtó szolgáltató szerverén.

Kivételesen a profilokhoz egyértelmű adatok rendelhetők. Ez az eset áll fenn például akkor, ha a felhasználók tagjai egy olyan közösségi hálózatnak, amelynek online marketing eljárását használjuk, és a hálózat összekapcsolja a felhasználók profiljait a fent említett adatokkal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasználók további megállapodásokat köthetnek a szolgáltatókkal, például a regisztrációs folyamat részeként adott hozzájárulással.

Elvileg csak a hirdetéseink sikeréről szóló összefoglaló információkhoz kapunk hozzáférést. Az úgynevezett konverziómérések keretében azonban ellenőrizhetjük, hogy online marketingfolyamataink közül melyik vezetett úgynevezett konverzióhoz, azaz például a velünk való szerződéskötéshez. A konverziómérést kizárólag marketingintézkedéseink sikerének elemzésére használjuk.

Hacsak másképp nem jelezzük, kérjük, vegye figyelembe, hogy a használt sütiket két évig tároljuk.

Megjegyzések a jogalapokhoz: ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, jelen Adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: remarketing; célzás (marketingcélok szempontjából releváns célcsoportok meghatározása vagy egyéb módon történő tartalomkiadás); marketing; profilalkotás a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása); konverziómérés (a marketingintézkedések hatékonyságának mérése).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).
 • A tiltakozás lehetősége (opt-out): Hivatkozunk az érintett szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóira és a szolgáltatók számára biztosított tiltakozási lehetőségekre (ún. "opt-out"). Ha nincs kifejezett tiltakozási lehetőség, akkor a böngésző beállításaiban lehetősége van a sütik letiltására. Ez azonban korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit. Ezért javasoljuk a következő további opt-out lehetőségeket, amelyeket az adott területekre vonatkozóan összefoglalóan kínálunk: a) Európa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Területközi: https://optout.aboutads.info.

További információk a feldolgozásról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Google Ad Manager: a "Google Marketing Platform" (és olyan szolgáltatások, mint a "Google Ad Manager") segítségével hirdetéseket helyezünk el a Google hirdetési hálózatában (pl. keresési eredményekben, videókban, weboldalakon stb.). A Google Marketing Platformra jellemző, hogy a hirdetések valós időben jelennek meg a felhasználók feltételezett érdeklődése alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy online kínálatunkhoz és azon belül célzottabb módon jelenítsünk meg hirdetéseket, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket mutassunk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más online ajánlatokon érdeklődött, ezt "remarketingnek" nevezzük; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Adatfeldolgozási feltételek: Adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Amennyiben a Google adatfeldolgozóként jár el, a Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads és konverziómérés: a "Google Ads" online marketing módszerrel hirdetéseket helyezünk el a Google hirdetési hálózatában (pl. keresési eredményekben, videókban, weboldalakon stb.), hogy azok olyan felhasználók számára jelenjenek meg, akik feltételezhetően érdeklődnek a hirdetések iránt (ún. "konverzió"). Továbbá mérjük a hirdetések konverzióját. Azonban csak azoknak a felhasználóknak az anonim összlétszámát ismerjük meg, akik rákattintottak a hirdetésünkre, és egy úgynevezett "konverziókövető címkével" megjelölt oldalra irányítottak át. Mi magunk azonban nem kapunk olyan információt, amellyel a felhasználók azonosíthatók lennének; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Adatfeldolgozási feltételek: Tájékoztatás a szolgáltatásokról Adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense személyre szabott hirdetésekkel: A Google Adsense szolgáltatását használjuk személyre szabott hirdetésekkel, amelyek segítségével hirdetések jelennek meg online kínálatunkban, és amelyek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért díjazásban részesülünk; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Adatfeldolgozási feltételek: Információk a szolgáltatásokról Adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításokra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense nem személyre szabott hirdetésekkel: A Google Adsense szolgáltatást használjuk nem személyre szabott hirdetésekkel, amelyek segítségével hirdetések jelennek meg online kínálatunkban, és amelyek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért díjazásban részesülünk; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás és a feldolgozott adatok típusai: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Adatkezelő-felügyelő adatvédelmi feltételei és a harmadik országokba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Célzás a Google Analytics segítségével: A Google Analytics segítségével a Google és partnerei hirdetési szolgáltatásain belül elhelyezett hirdetéseket csak olyan felhasználóknak jelenítjük meg, akik szintén érdeklődést mutattak online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. a meglátogatott weboldalak alapján meghatározott érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt), amelyeket továbbítunk a Google-nak (ún. "Remarketing célcsoportok" vagy "Google Analytics célcsoportok"). A Remarketing Audiences segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Jogalap: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Megrendelés-feldolgozási megállapodás: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; A Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft reklám: remarketing / konverzió mérés; Szolgáltató: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Weboldal: https://about.ads.microsoft.com/; Adatvédelmi irányelvek: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programok és affiliate linkek

Online kínálatunkban úgynevezett affiliate linkeket vagy más hivatkozásokat (amelyek például keresőmaszkokat, widgeteket vagy kedvezménykódokat tartalmazhatnak) tartalmaznak harmadik fél szolgáltatók ajánlataira és szolgáltatásaira (a továbbiakban együttesen "affiliate linkek"). Ha a felhasználók követik a partnerhivatkozásokat, vagy ezt követően kihasználják az ajánlatokat, jutalékot vagy egyéb előnyöket kaphatunk ezektől a harmadik felektől (együttesen "jutalék").

Ahhoz, hogy nyomon követni tudjuk, hogy a felhasználók igénybe vették-e az általunk használt affiliate linkek ajánlatait, szükséges, hogy az érintett harmadik fél szolgáltatók megtudják, hogy a felhasználók követték az online ajánlatunkban használt affiliate linket. A partnerlinkek hozzárendelése az adott üzleti tranzakciókhoz vagy egyéb műveletekhez (pl. vásárlás) kizárólag a jutalék elszámolását szolgálja, és amint erre a célra már nincs szükség, törlésre kerül.

A fent említett affiliate linkek hozzárendelése céljából a affiliate linkek kiegészülhetnek bizonyos értékekkel, amelyek a link részét képezik, vagy máshol, pl. egy cookie-ban tárolhatók. Az értékek közé tartozhat különösen a forrás weboldal (referrer), az időpont, annak a weboldalnak az üzemeltetőjének online azonosítója, amelyen az affiliate link található, az adott ajánlat online azonosítója, a használt link típusa, az ajánlat típusa és a felhasználó online azonosítója.

Megjegyzések a jogalapokhoz: ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ezen túlmenően, ezek használata (elő)szerződéses szolgáltatásaink részét képezheti, feltéve, hogy a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéről ebben a keretben állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); leltáradatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. weboldal látogatók, online szolgáltatások felhasználói); ügyfelek.
 • A feldolgozás céljai: partnerek nyomon követése; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogi indokok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partnerprogram (az Amazon és az Amazon logó az Amazon.com, Inc. vagy valamelyik leányvállalatának védjegye); Szolgáltató: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. és Amazon Media EU S.à.r.l., mind a négy székhelye: 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, és Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Németország (együttesen "Amazon Europe"); anyavállalat: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; weboldal: https://www.amazon.de; adatvédelmi irányelvek: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay partnerhálózat: Affiliate marketing partnerprogram; szolgáltató: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; weboldal: https://partnernetwork.ebay.de; adatvédelmi irányelvek: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Ügyfélértékelések és értékelési eljárások

Részt veszünk felülvizsgálati és minősítési folyamatokban szolgáltatásaink értékelése, optimalizálása és népszerűsítése érdekében. Ha a felhasználók értékelnek minket, vagy egyéb módon visszajelzést adnak a részt vevő értékelési platformokon vagy eljárásokon keresztül, akkor az Általános üzleti vagy felhasználási feltételek és a szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatai is érvényesek. Az értékeléshez rendszerint regisztrációra is szükség van az adott szolgáltatóknál.

Annak biztosítása érdekében, hogy az értékelő személyek valóban igénybe vették szolgáltatásainkat, az ehhez szükséges adatokat az ügyfél beleegyezésével továbbítjuk az adott értékelő platformnak az ügyfél és az igénybe vett szolgáltatás tekintetében (beleértve a nevet, az e-mail címet és a rendelésszámot vagy a tételszámot). Ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó hitelességének ellenőrzésére használjuk.

 • A feldolgozott adatok típusai: szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Ügyfelek; felhasználók (pl. weboldal látogatók, online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül); marketing.
 • Jogi indokok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a. alpontja); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

Értékelő widget: úgynevezett "értékelő widgeteket" integrálunk online ajánlatunkba. A widget egy olyan funkcionális és tartalmi elem, amelyet online ajánlatunkba integráltunk, és amely változtatható információkat jelenít meg. Megjeleníthető például pecsét vagy hasonló elem formájában, amelyet néha "jelvénynek" is neveznek. Ebben az esetben a widget megfelelő tartalma az online ajánlatunkban jelenik meg, de azt abban a pillanatban az adott widget-szolgáltató szervereiről hívjuk le. Ez az egyetlen módja annak, hogy mindig az aktuális tartalom, különösen az aktuális értékelés jelenjen meg. Ehhez adatkapcsolatot kell létesíteni az online ajánlatunkban meghívott weboldalról a widgetszolgáltató szerverére, és a widgetszolgáltató megkap bizonyos technikai adatokat (hozzáférési adatok, beleértve az IP-címet), amelyek szükségesek ahhoz, hogy a widget tartalma eljusson a felhasználó böngészőjéhez. A widgetszolgáltató továbbá információt kap arról, hogy a felhasználók meglátogatták online ajánlatunkat. Ezt az információt egy cookie-ban tárolhatja, és a widget-szolgáltató arra használhatja, hogy azonosítsa, hogy a felhasználó mely, az értékelési folyamatban részt vevő online ajánlatokat látogatta meg. Az információ egy felhasználói profilban tárolható, és felhasználható hirdetési vagy piackutatási célokra.

Jelenlét a közösségi hálózatokban (közösségi média)

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon belül, és ebben az összefüggésben felhasználói adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy hogy információkat kínáljunk magunkról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok feldolgozása az Európai Unión kívül is történhet. Ez kockázatokat jelenthet a felhasználók számára, mert például megnehezítheti a felhasználók jogainak érvényesítését.

Ezen túlmenően a felhasználói adatokat általában piackutatási és reklámozási célokra dolgozzák fel a közösségi hálózatokon belül. Például használati profilok hozhatók létre a felhasználók használati viselkedése és az ebből eredő érdeklődési körük alapján. A használati profilok viszont felhasználhatók például olyan hirdetések elhelyezésére a hálózatokon belül és kívül, amelyek feltehetően megfelelnek a felhasználók érdeklődési körének. E célból általában sütiket tárolnak a felhasználók számítógépein, amelyekben a felhasználók használati viselkedése és érdeklődési köre tárolódik. Továbbá a felhasználók által használt eszközöktől független adatok is tárolhatók a használati profilokban (különösen, ha a felhasználók tagjai az adott platformoknak és bejelentkeztek oda).

For a detailed presentation of the respective forms of processing and the options to object (opt-out), we refer to the privacy statements and information provided by the operators of the respective networks.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • A feldolgozott adatok típusai: contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: contact requests and communication; feedback (e.g. collecting feedback via online form); marketing.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Notes on legal basis: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • A feldolgozott adatok típusai: Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses); inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: provision of our online offer and user-friendliness; provision of contractual services and customer service; profiles with user-related information (creation of user profiles); marketing.
 • Legal bases: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Integration of third-party software, scripts or frameworks (e.g. jQuery): we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Font Awesome: Display of fonts and symbols; service provider: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Website: https://fontawesome.com/; Privacy Policy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins and content: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube videos: Video content; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacy policy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ad display settings: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube videos: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Irányítási, szervezési és támogatási eszközök

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

In this context, personal data may be processed and stored on the servers of the third-party providers. This may involve various data that we process in accordance with this privacy policy. This data may include, in particular, master data and contact data of users, data on transactions, contracts, other processes and their contents.

If users are referred to the third-party providers or their software or platforms in the course of communication, business or other relationships with us, the third-party providers may process usage data and metadata for security purposes, service optimization or marketing purposes. We therefore ask you to observe the data protection notices of the respective third-party providers.

Notes on legal basis: ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ezen túlmenően, ezek használata (elő)szerződéses szolgáltatásaink részét képezheti, feltéve, hogy a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéről ebben a keretben állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Az érintettek: Communication partners; users (e.g., website visitors, users of online services).
 • Jogi indokok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Other service providers

Az adatvédelmi politika módosítása és frissítése

We ask you to regularly inform yourself about the content of our privacy policy. We adapt the privacy statement as soon as the changes in the data processing carried out by us make this necessary. We will inform you as soon as the changes require an act of cooperation on your part (e.g. consent) or other individual notification.

Insofar as we provide addresses and contact information of companies and organizations in this data protection declaration, we ask you to note that the addresses may change over time and ask you to check the information before contacting us.

Az érintettek jogai

As a data subject, you are entitled to various rights under the GDPR, which arise in particular from Articles 15 to 21 of the GDPR:

 • Right to object: you have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried out on the basis of Art. 6(1)(e) or (f) DSGVO; this also applies to profiling based on these provisions. If the personal data concerning you is processed for the purpose of direct marketing, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the purpose of such marketing; this also applies to profiling insofar as it is related to such direct marketing.
 • Right to withdraw consent: You have the right to revoke any consent given at any time.
 • Right to information: you have the right to request confirmation as to whether data in question is being processed and to information about this data, as well as further information and a copy of the data in accordance with the legal requirements.
 • Right to rectification: you have the right, in accordance with the law, to request that data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be rectified.
 • Right to erasure and restriction of processing: In accordance with the legal requirements, you have the right to demand that data concerning you be deleted without delay, or alternatively, in accordance with the legal requirements, to demand restriction of the processing of the data.
 • Right to data portability: You have the right to receive data concerning you, which you have provided to us, in a structured, common and machine-readable format in accordance with the legal requirements, or to demand its transfer to another responsible party.
 • Complaint to supervisory authority: without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if you consider that the processing of personal data concerning you infringes the requirements of the GDPR.

Fogalommeghatározások

This section provides you with an overview of the terms used in this Privacy Policy. Many of the terms are taken from the law and defined primarily in Article 4 of the GDPR. The legal definitions are binding. The following explanations, on the other hand, are primarily intended to aid understanding. The terms are sorted alphabetically.

 • Affiliate tracking: In the context of affiliate tracking, links with the help of which the linking websites refer users to websites with product or other offers are logged. The operators of the respective linking websites may receive a commission if users follow these so-called affiliate links and subsequently take advantage of the offers (e.g. buy goods or use services). For this purpose, it is necessary for the providers to be able to track whether users who are interested in certain offers subsequently take advantage of them at the instigation of the affiliate links. It is therefore necessary for the functionality of affiliate links that they are supplemented with certain values that become part of the link or are stored elsewhere, e.g. in a cookie. The values include, in particular, the source website (referrer), the time, an online identifier of the operator of the website on which the affiliate link was located, an online identifier of the respective offer, an online identifier of the user as well as tracking-specific values, such as, for example, advertising media ID, affiliate ID and categorizations.
 • Conversion measurement: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Personal data: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiles with user-related information: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Reach measurement: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Controller: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Processing: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Target group formation: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke